Followers

प्रकाशित भएका बिषयबस्तुहरु (Published in This Web-Blog)

Follow by Email(प्रकाशित पोस्टहरु ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्।)

213. Arogya Swasthya Sahakari_ Celebration of First Annual General Assembly in Haraincha

शेखर यादव 
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हरैचा


आरोग्य स्वास्थ्य सहकारी संस्थाको प्रथम साधारण सभा सम्पन्न भएको छ/  सभामा स्वास्थ्य सहकारी लगायतका बिषयवस्तुहरुमा छलफल भएको थियो /
211. Parkinson's disease (पार्किन्सन्स रोग) थाहा पाउन अब जरुरि छ By Dr Hemraj Koirala


डा= हेमराज कोइराला 

n]vs Go'/n :6]d ;]n lj1fgsf cg';Gwfgstf{ x'g 
==================================================================

पार्किन्सन्स रोग के हो  ?
ljZj ljVoft aS;/ df]xdb cnL, Kofn]:6fO{g /fhgLlt1 of;]/ cf/fkmft, hd{g tfgfzfx P8f]Nkm lx6n/, rfOgLh zf;s df]cf]T;]t'Ë / kf]k hf]gkfn låtLo h:tf ljZj ljVoft JolQmTjx¿sf] ;lqmo hLjgdf k"0f{ lj/fd nufpg ;kmn ækf/lsG;g /f]uÆ :gfo'x¿sf] Ifosf] sf/0fn] x'g] /f]u xf] .

210. यसरी उच्च-रक्तचाप नियन्त्रण गरौ !!! BY डा. हेमराज कोइराला

8f= x]d/fh sf]O/fnf
d]l8sn 8fO/]S6/, 
s'G8nLlg xl:k6n emlD;v]n, nlntk'/
O{d]nM hemraj.koirala@gmail.com
 =========================================================================================================================

/Qmrfk s] xf] ?
/QmgnLdf /ut aUbf /utåf/f /QmgnLx¿sf] leQfdf lbOPsf] bjfa -rfk_ nfO{ /Qmrfk elgG5 . of] rfk d'6' v'lDrP/ /QmgnLdf /ut kDk ubf{ w]/} / d'6' km}lnP/ lj>fd ubf{ sd x'g] ub{5 h;nfO{ qmdzM l;:6f]lns / 8fP:6f]lns /Qmrfk elGg5 . lqmofTds ¿kn] :jf:Yy JolQmdf l;:6f]ns !)) – !#) Pd\=Pd\=Pr\=hL=;Dd x'G5 eg] 8fP:6f]lns ^) – *% Pd\=Pd\=Pr\=hL= ;Dd /xG5 . obL /Qmrfkn] oL dfgljGb'x¿ gf3]df /Qmrfksf] ;d:of ePsf] dflgG5 . ;fdfGotof l;:6f]lns !@) / 8fP:6f]lns *) nfO{ cfb{z /Qmrfk dflgG5 .

२०९. दाँतको सडन - यसो गरेमा बच्न सकिन्छ !!! BY डा . बिश्व प्रकाश ठाकुर

डा. बिश्व प्रकाश ठाकुर
दन्त चिकित्सक
dr.bsothakur@yahoo.com


---------------------------------------------------
तपाईको दात २४ क्यारेट सुन भन्दा पनि महँगो छ,
तसर्थ, यसको हेरचाह राम्ररी गर्नुहोस |
पृष्ठभूमि 
“डाक्टर साब ! मेरो दात एकदम दुखिराखेको छ | केहि खान पनि मिलेको छैन | दात सडेर खाल्डो भएको छ, त्यसैले खान पनि अड्किन्छ | सार्है समस्या दियो यो दातले, केहि उपचार गरिदिनुस या त दातनै झिकिदिनुस |”  यस्तो समस्या तपाईहरुलाई पनि पक्कै भएको होला | यस्तो समस्याबाट कसरि बच्न सकिन्छ र यदि यस्तो समस्या आएमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरौं| Prevention is better than cure” अर्थात रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु बुद्धिमानी हो | तसर्थ यस्तो समस्याबाट बच्न उपाय अपनाउनु भयो भने रोग लाग्दैन |

207. 6th Anniversary of जैविक कृषि सहकारी संस्था २०७१ कार्तिक

जैविक कृषि सहकारी संस्थाको छैठौ साधारण सभाका केहि झलक हरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ...

अध्क्षय खड्ग जंग पराजुली अध्क्ष्यता ग्रहण गर्नु हुदै 

199. Poem: Dear youth, will you support me for change?_हे युवा, दिन्छौ परिवर्तनमा साथ !!!


                                       © डा. सूर्य पराजुली, BPKIHS
www.drsathi.blogspot.com

हे युवा, दिन्छौ परिवर्तनमा साथ !!!
--------------------------------------------
हे परिवर्तनकारी युवा,
सिंहदरबारमा ढुंगा हानेर
कति युगलाई पछी पार्छौ
सडकमा टायर बालेर
कति दिन युद्ध रच्छौ
संविधानका मस्यौदा जलाएर
कति गिज्याउछौ भित्ताका सर्टिफिकेटहरुलाई !

195. WHO conference on health and climate_ 27 to 29 August 2014When: 27–29 August 2014

Where: WHO Headquarters, Geneva, Switzerland


Since 2008 the WHO has shown leadership in raising awareness of the threats posed by climate change to health. Specifically, WHO has provided evidence, technical guidance and piloted approaches to protect health from climate risks.
There is now an urgent need to advance a more concrete and systematic approach to implementing health protection, led by the health community, in coordination with others.                                                                         Link, Click please !!!

192. Healthman 2014_ तस्बिरहरु Update_ By Dr Surya Parajuli

191. World TB Day 2014 Celebration By Healthman Saptari Group 2014 _ Update By Dr Surya Parajuli

राजविराज (डाक्टर साथी, २४ मार्च, २०१४)
यहाँ स्थित राजविराज गजेन्द्र चौकमा वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका आठौ सेमेस्टरका बिधार्थीहरुले हेल्थम्यान फिल्ड कार्यक्रमको शिलशिलामा आएको अवसरमा विश्व क्षयरोग दिवस मनाएका छन्/ यस कार्यक्रममा मैनबत्ती प्रज्ज्वलन गरिनुको साथै बिधार्थीहरुले क्षयरोग बारेमा सहजीकरण गरेका थिए/ प्रशिक्षक डा. सूर्य पराजुलीले सो अवसरमा यस बर्सको नारा छुटेका सबै क्षयरोगका बिरामीलाई खोजौ, उपचार गरि निको पारौ भन्ने नाराको बारेमा सान्दर्भिकता प्रस्तुत गरेका थिए/ यस कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख बिजय कुमार झा लगायत जनस्वास्थ्य निरीक्षक रामदेव यादव, सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुको पनि उपस्थिति थियो/ यस कार्यक्रममा सहभागीलाई प्रशिक्षक सबिता यादववाट धन्यबाद ज्ञापन गरिएको थियो /
News Coverage


190. Condom article By Dr Surya Parajuli_2014.March.23_Blast

189. Wish You Nepal Cricket Team _Dr Surya n Team डाक्टर साथी

नेपाललाई सलाम !!! यो सुरुवात मात्र हो तर निरन्तरताको लागि 

नेपाल सरकारले धेरै गर्नुपर्छ , सरकार चेतना भया !!!!

Niraj Bartaula नेपालको T20 विश्वकपमा शानदार सुरुवात। हङकङ ८० रनले पराजित। बधाई छ नेपाली समर्थकलाई। धन्यवाद खेलाडीहरु, सारा नेपालीलाई खुशी दिएकोमा


     -------------------------------------------------------------

को डाक्टर ? को इन्जिनियर ? को कलाकार ? को पत्रकार ? को खेलाडी

 ?? को लेखक ?? को किसान, को को...अनि को ??? न त क्षत्री , न त 

बाहुन , न त कामि, न त दमाई , आखिर हामी सबै नेपाली, हो हामीले 

खोजेको नयाँ बन्ने संबिधान यस्तै होस्, जय नेपाल !!!!

Dipendra Bista सबैभन्दा पहिले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यसपछि नातावाद, कृपावाद अनि पार्टीगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ आदी-आदी पूर्ती गर्न नपाएर डिप्रेशनका बिमारी नेता, तिनका कार्यकर्ता तथा आउरे बाउरेहरु भएको यो देशको बिडम्बना छ । आशा गरौ, सकारात्मक सोचौ, आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने केही छ भने गरौ नत्र नीरिह भएर बसौ । सबैको साझा संविधान बनोस्, हिलोमा कमल फूलेझै ।