Followers

Follow by Email(प्रकाशित पोस्टहरु ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्।)

213. Arogya Swasthya Sahakari_ Celebration of First Annual General Assembly in Haraincha

शेखर यादव 
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हरैचा


आरोग्य स्वास्थ्य सहकारी संस्थाको प्रथम साधारण सभा सम्पन्न भएको छ/  सभामा स्वास्थ्य सहकारी लगायतका बिषयवस्तुहरुमा छलफल भएको थियो /
211. Parkinson's disease (पार्किन्सन्स रोग) थाहा पाउन अब जरुरि छ By Dr Hemraj Koirala


डा= हेमराज कोइराला 

n]vs Go'/n :6]d ;]n lj1fgsf cg';Gwfgstf{ x'g 
==================================================================

पार्किन्सन्स रोग के हो  ?
ljZj ljVoft aS;/ df]xdb cnL, Kofn]:6fO{g /fhgLlt1 of;]/ cf/fkmft, hd{g tfgfzfx P8f]Nkm lx6n/, rfOgLh zf;s df]cf]T;]t'Ë / kf]k hf]gkfn låtLo h:tf ljZj ljVoft JolQmTjx¿sf] ;lqmo hLjgdf k"0f{ lj/fd nufpg ;kmn ækf/lsG;g /f]uÆ :gfo'x¿sf] Ifosf] sf/0fn] x'g] /f]u xf] .

210. यसरी उच्च-रक्तचाप नियन्त्रण गरौ !!! BY डा. हेमराज कोइराला

8f= x]d/fh sf]O/fnf
d]l8sn 8fO/]S6/, 
s'G8nLlg xl:k6n emlD;v]n, nlntk'/
O{d]nM hemraj.koirala@gmail.com
 =========================================================================================================================

/Qmrfk s] xf] ?
/QmgnLdf /ut aUbf /utåf/f /QmgnLx¿sf] leQfdf lbOPsf] bjfa -rfk_ nfO{ /Qmrfk elgG5 . of] rfk d'6' v'lDrP/ /QmgnLdf /ut kDk ubf{ w]/} / d'6' km}lnP/ lj>fd ubf{ sd x'g] ub{5 h;nfO{ qmdzM l;:6f]lns / 8fP:6f]lns /Qmrfk elGg5 . lqmofTds ¿kn] :jf:Yy JolQmdf l;:6f]ns !)) – !#) Pd\=Pd\=Pr\=hL=;Dd x'G5 eg] 8fP:6f]lns ^) – *% Pd\=Pd\=Pr\=hL= ;Dd /xG5 . obL /Qmrfkn] oL dfgljGb'x¿ gf3]df /Qmrfksf] ;d:of ePsf] dflgG5 . ;fdfGotof l;:6f]lns !@) / 8fP:6f]lns *) nfO{ cfb{z /Qmrfk dflgG5 .

२०९. दाँतको सडन - यसो गरेमा बच्न सकिन्छ !!! BY डा . बिश्व प्रकाश ठाकुर

डा. बिश्व प्रकाश ठाकुर
दन्त चिकित्सक
dr.bsothakur@yahoo.com


---------------------------------------------------
तपाईको दात २४ क्यारेट सुन भन्दा पनि महँगो छ,
तसर्थ, यसको हेरचाह राम्ररी गर्नुहोस |
पृष्ठभूमि 
“डाक्टर साब ! मेरो दात एकदम दुखिराखेको छ | केहि खान पनि मिलेको छैन | दात सडेर खाल्डो भएको छ, त्यसैले खान पनि अड्किन्छ | सार्है समस्या दियो यो दातले, केहि उपचार गरिदिनुस या त दातनै झिकिदिनुस |”  यस्तो समस्या तपाईहरुलाई पनि पक्कै भएको होला | यस्तो समस्याबाट कसरि बच्न सकिन्छ र यदि यस्तो समस्या आएमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरौं| Prevention is better than cure” अर्थात रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु बुद्धिमानी हो | तसर्थ यस्तो समस्याबाट बच्न उपाय अपनाउनु भयो भने रोग लाग्दैन |