Followers

प्रकाशित भएका बिषयबस्तुहरु (Published in This Web-Blog)

Follow by Email(प्रकाशित पोस्टहरु ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्।)

171. SAVE DR GOVINDA KC_जब-जब डाक्टर, पत्रकार, कलाकार, अधिबक्ता लगायतको दुरुपयोग नेता जस्ताले गर्दछन, तब-तब हजारौं गोविन्द के.सी. को जन्म हुन्छ, चेतना भया !!! By Dr Surya ParajuliDr Govinda K.C. 
Pictures collected from different sources for solidarity for his movement ~~