Followers

प्रकाशित भएका बिषयबस्तुहरु (Published in This Web-Blog)

Follow by Email(प्रकाशित पोस्टहरु ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्।)

144. World Diabetes Day_विश्व मधुमेह दिवस_ Nov 14, 2013 _ PUBLISHED ON BLAST NATIONAL DAILY BY DR. SURYA B. PARAJULI, NEPAL