Followers

Follow by Email(प्रकाशित पोस्टहरु ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्।)

151. Know your BMI Yourself !!! (आफ्नो उचाई अनुसारको तौल पत्ता लगाउनुहोस )_ Dr Surya Parajuli,BPKIHS Update